REDOVAN SABOR 19.06.2021.

Temeljem članka 21. Statuta Bratovštine Hrvatskih vinskih vitezova održan je redovni Sabor Hrvatskih vinskih vitezova 2021.g u subotu 19.06.2021.g. s početkom 11.00h,u vinariji Jakopić Štrigova   Redovni Sabor Bratovštine hrvatskih vinskih vitezova, otvorio je predsjednik Ivo Delonga i pozdravio sve nazočne, te zamolio sve nazočne da odaju počast preminulom vitezu Matiću i vitezu Lochneru sa minutom šutnje   Dnevni red;

 1. Otvaranje Sabora
 2. a) Potvrda broja članova
 3. b) Izbor radnih tijela, zapisničara, ovjeritelja zapisnika, izborno povjerenstvo
 4. c) Usvajanje dnevnog reda
 5. Izvješće predsjednika Bratovštine Hrvatskih vinskih vitezova za mandatno razdoblje 01.08.2020.-30.05.2021g.
 6. Financijsko izvješće Bratovštine Hrvatskih vinskih vitezova za 2020.g.
 7. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora i Časnog suda
 8. Prijedlog programa za 2021.g.
 9. Prijedlog financijskog plana za 2021.g.
 10. Izbor novog člana časnog suda

Dnevni red jednoglasno prihvaćen   Ad 1) a)Potvrda broja članova Na Redovnom Saboru nazočilo je 27 članova Bratovštine;  Bašić Ferdo, Branko Kutija, Bratulić Josip, Burić Boris, Delač Damir, Delonga Ivo,  Duvnjak Ante, Glavić Tomislav, Gregurović Goran, Kisić Ivica, Kliković Mate, Komar Stjepan, Ledić Ante, Ledić Stjepan, Leeb Barbara, Lovrec Franjo, Maruna Ivan, Minarski Željko, Boris Pervan, Srdoč Berislav, Sušanj Mario, Šimić Mijo, Škaulj Šime, Šojat Dragutin, Šušnjara Milan, Tomić Andro, Jakopić Branimir, Lovrec Krešimir, Sušanj Berislav, Sremić Marko, Boris Novak i prijatelji Bratovštine b.) Izbor radnih tijela Predsjednik Bratovštine za članove radnog predsjedništva predložio je Dopredsjednike Za Zapisničara Jelenu Gavran, Za ovjerovitelje zapisnika predloži je; Miju Šimić i Milana Šušnjara Jednoglasno su prihvaćena radna tijela Ad 2). Usvaja se izvješće predsjednika Bratovštine od  01.08.2020-30.05.2021.g Viteško vijeće ukupno se sastalo četiri puta

 • 10.2020. članovi Bratovštine posjetili su Međimurje, razlog posjete je organizacija Viteškog turnir i Viteške svečanost u Štrigovi, ali zbog pandemije sva događanja su odgođena.

Ad 3). Usvaja se financijsko izvješće za 2020.g Članove Bratovštine o financijskom stanju izvijestio je predsjednik Bratovštine, te o stanju žiro računa i o troškovima Bratovštine, u prilogu se dostavlja financijsko izvješće za 2020 Jednoglasno prihvaćeno financijsko izvješće   Ad 4)  Usvaja se izvješće Nadzornog odbora i Časnog suda Izvješće Nadzornog odbora od 30.06.2020.-19.06.2021.g. Viteško vijeće sastalo se četiri puta, i donosilo odluke prema pravilnicima i Statutu -članovi Nadzornog odbora bili su nazočni (barem jedan član) na Viteškom vijeću i sudjelovali su u svim odlukama. Članovi Nadzornog odbora potvrđuju da je Bratovština hrvatskih vinskih vitezova donosila odluke prema Statutu i zakonu o udrugama. Članovi Nadzornog odbora; Stjepan Komar predsjednik Tomislav Glavić i Ivica Kirin Jednoglasno se prihvaća Izvješće Nadzornog odbora   Izvješće Časnog suda 30.06.2020g.- 19.06.2021.g. -članovi Časnog suda donijeli su odluku, čanovi Bratovštine hrvatskih vinskih vitezova kroz godinu, ponašali su se Viteški i da nije bilo nikakvog predmeta za Časni sud Članovi Časnog suda; Ferdo Bašići Josip Bratulić Jednoglasno prihvaćeno Izvješće Časnog sud   Ad 5). Usvaja se prijedlog programa za 2021/22 g. Predsjednik Bratovštine predložio je održavanje Viteškog vijeća četiri puta i održavanje Redovnog Sabora i Viteškog  turnira. Sortu vina za Viteški turnir će odrediti Viteško vijeće. Planira se održati i Viteška svečanost u Rijeci, Istri i Dalmaciji, ako dopusti epidemiološka slika. Obići će se svi Festivali vina po Županijama, u planu je izložba starih sorti „Vino u Hrvata iz 1994 u sklopu Ministarstva poljoprivrede i Bratovštine. Jednoglasno prihvaćen plan programa za 2021/22g.   Ad 6). Usvaja se financijski plan za 2021g. koji iznosi 50.000,00kn Jednoglasno prihvaćen financijski plana za 2021/22g.   Ad 7)  Izbor novog člana časnog suda Za novog člana časnog suda izabran je dr. Ivica Kisić Jednoglasno  prihvaćen novi izabrani član Časnog suda    

Članovi Bratovštine hrvatskih vinskih vitezova