STATUT

BRATOVŠTINA HRVATSKIH VINSKIH VITEZOVA

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), 05. svibnja 2018. godine održan je Sabor BRATOVŠTINE HRVATSKIH VINSKIH VITEZOVA, na kojem je usvojen

S T A T U T

BRATOVŠTINE HRVATSKIH VINSKIH VITEZOVA

 

I.

 

OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata, znaku, odnosno, znamenju,  ciljevima, područjima djelovanja te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada, o članstvu i članarini, pravima i obvezama te stegovnoj odgovornosti članova, načinu vođenja popisa članstva, tijelima te uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, imovini, načinu stjecanja i raspolaganju s imovinom i mogućom dobiti, prestanku postojanja te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja, izboru i opozivu likvidatora, teritorijalnom djelovanju i drugim pitanjima od značaja za udrugu Bratovštine hrvatskih vinskih vitezova (dalje u tekstu: Bratovština).

 

Članak 2.

Naziv udruge je: BRATOVŠTINA HRVATSKIH VINSKIH VITEZOVA.

Skraćeni naziv udruge je: VINSKI VITEZOVI.

Sjedište udruge je: KARLOVAČKA CESTA 4L, ZAGREB

 

Članak 3.

Bratovština je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Bratovština je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

Pečat Bratovštine je okruglog oblika, promjera 3 cm, s upisanim tekstom uz rub, koji glasi: BRATOVŠTINA HRVATSKIH VINSKIH VITEZOVA – ZAGREB, Karlovačka cesta 4L.

Pečat sadrži likovni prikaz grba Bratovštine.

 

Članak 5.

Bratovština ima svoja znamenja, a to su: zastava, pehar, mač i ceremonijalni štap.

 

Članak 6.

Pozdravno geslo Bratovštine glasi: SLAVA BOGU – ČAST VINU

 

Članak 7.

Bratovštinu zastupa Predsjednik i dva dopredsjednika.

Sabor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Bratovštine.

 

II.

CILJEVI I DJELATNOSTI BRATOVŠTINE

 

Članak 8.

Cilj Bratovštine je promicanje svih kulturnih tradicija hrvatskog naroda, i na temeljima kršćanstva.

Bratovština djeluje na obnovi, promicanju, potpori i razvitku kulture proizvodnje i uporabe vina u Republici Hrvatskoj te na promociji kulturnih tradicija hrvatskog vinogradarstva i vinarstva u inozemstvu, kao i praćenje događanja iz ovog područja u svijetu.

Članovi Bratovštine dužni su prihvaćati visoka etička načela u profesionalnom životu i njegovati plemenite međuljudske odnose, u skladu s pravilima viteškog društva.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na gospodarske djelatnosti vinarstva i vinogradarstva.

 

Članak 9.

Djelovanje se odvija na kulturnom, društvenom i stručnom području, neopterećeno vjerskim, političkim, gospodarskim i staleškim interesima.

Djelatnosti Bratovštine su:

 • okupljanje članova Bratovštine radi razmjene iskustava i najnovijih saznanja iz područja vinarstva i vinogradarstva,
 • organiziranje seminara, predavanja i javnih tribina radi podizanja i širenja vinske kulture i popularizacije vina,
 • unaprjeđenje znanstveno istraživačkih spoznaja glede vina,
 • organizacija prigodnih manifestacija na kojima se ocjenjuje i promiče kvaliteta plemenitih vina,
 • suradnja sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
 • izdavanje publikacija iz područja djelovanja Bratovštine glede vinogradarskih prostora, vinograda i vina,
 • organiziranje dobrotvornih akcija sukladno zakonu.

 

U Bratovštini hrvatskih vinskih vitezova svi su pripadnici viteškog reda povezani staleški jednako: viteški pripravnik, viteški peharnik, vitez vina i viteška dama, te trebaju svojom pripadnošću viteštvu i stvarnim djelovanjem u osobnom i poslovnom okruženju pridonositi ostvarenju plemenitih ciljeva reda i aktivno sudjelovati u životu reda, sukladno načelima viteštva.

Članak 10.

Bratovština djeluje na području Republike Hrvatske gdje se organiziraju regionalni Viteški stolovi, kao ustrojstveni oblici djelovanja Bratovštine. Viteški stolovi nemaju svojstvo pravne osobe, a djeluju u skladu s ovim Statutom i Poslovnikom o radu Viteških stolova.

Viteške stolove osniva Viteško vijeće odlukom koja sadrži podatke o nazivu, sjedištu, unutarnjem ustroju te osobi ovlaštenoj za predstavljanje.

Rad Bratovštine je javan. Javnost rada Bratovštine ostvaruje se na načine utvrđene Statutom poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Bratovštine i značajnim događanjima, pisanim izvješćima na Saboru, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • javnim priopćavanjem.

 

 

                                              III.

 

                                    ČLANSTVO U BRATOVŠTINI

 

Članak 11.

Članom Bratovštine može postati svaka fizička punoljetna i radno sposobna osoba.

 

Članak 12.

Članom Bratovštine se postaje odlukom Viteškog vijeća, na temelju prijedloga Predsjednika Bratovštine ili jednog kuma, člana Bratovštine.

Novoizabrani član Bratovštine upisuje se u registar članova koji vodi administrativni tajnik Bratovštine. Popis članova vodi se elektronički  i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 13.

Članovi Bratovštine jednaki su po staležu, a različiti po stupnjevima iz kojih proizlaze prava.

Struktura Bratovštine viteškog reda obuhvaća slijedeće stupnjeve reda:

 1. viteški pripravnik
 2. viteški peharnik
 3. vitez vina
 4. viteška dama

Prijem i napredovanje će se regulirati pravilnikom koji će donijeti Viteško vijeće.

 

Članak 14.

Sabor Bratovštine određuje godišnji iznos članarine.

Članak 15.

Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine,
 • bavljenje aktivnostima Bratovštine,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Bratovštine,
 • čuvanje i podizanje ugleda Bratovštine,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

 

                                                Članak 16.

Članstvo u Bratovštini prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem.

Član koji želi dragovoljno istupiti iz Bratovštine o svojoj želji mora obavijestiti Predsjednika Bratovštine u pisanom obliku.

Člana se, na vlastiti pisani zahtjev, uz navođenje opravdanih razloga, može osloboditi plaćanja članarine. Odluku o oslobađanju plaćanja članarine donosi Viteško vijeće.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ako za protekle dvije godine ne plati članarinu u tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Bratovštine donosi Viteško vijeće na prijedlog Predsjednika. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Časnom sudu Bratovštine.

Časni sud je dužan donijeti odluku o žalbi u roku od trideset dana od podnošenja.

Odluka Časnoga suda je konačna.

 

Članak 17.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Bratovštine kojima mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se spor odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Sabor imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Sabor. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. (NN 18/11)

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća. 

 

Članak 18.

Bratovština se može udružiti s drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i u saveze međunarodnih udruga.

Odluku o udruživanju donosi Sabor Bratovštine.

 

IV.

 

TIJELA BRATOVŠTINE

 

Članak 19.

Tijela Bratovštine su:

 • Sabor,
 • Predsjednik,
 • Dva dopredsjednika,
 • Nadzorni odbor
 • Viteško vijeće
 • Časni sud.

 

 

 

 

 

SABOR BRATOVŠTINE

 

Članak 20.

Sabor je najviše tijelo upravljanja Bratovštinom. Sabor sačinjavaju svi članovi Bratovštine.

 

Članak 21.

Sabor može biti redoviti, izborni i izvanredni. Sabor redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Sabora održava svake četiri godine.

Sjednice Sabora saziva Predsjednik Bratovštine na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Sabora, Presjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Sabora kada to zatraži najmanje 1/3 (jedna trećina) članova Sabora ili Nadzorni odbor ili Viteško vijeće.

U svom zahtjevu za sazivanje Sabora predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Sabor udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

 

Članak 22.

Saboru predsjedava Predsjednik Bratovštine. U odsutnosti Predsjednika, Saboru predsjedava stariji dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Sabor će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i ovjerovitelji ako ih je Sabor izabra. Zapisnik se trajno čuva u arhivi Bratovštine.

 

Članak 23.

Sabor odlučuje pravovaljano ako je nazočna 1/3 (jedna trećina) svih članova Sabora, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Ukoliko u zakazano vrijeme Saboru ne nazoči 1/3 (jedna trećina) svih članova, početak Sabora odgađa se za 30 minuta. Po isteku 30 minuta prisutni članovi čine kvorum i pravovaljane odluke donose natpolovičnom većinom.

Sabor odluke donosi javnim glasovanjem, osim u slučaju kada je ovim Statutom ili odlukom Sabora određeno  tajno glasanje.

U slučaju izjednačenog broja glasova glas Predsjednika Bratovštine je odlučujući.

Odluke o izboru tijela Bratovštine, osim članova Viteškog vijeća, Sabor donosi na temelju  prijedloga kandidata koje članovi Bratovštine u pisanom obliku dostavljaju predsjedniku Bratovštine i to najmanje pet dana prije sjednice Sabora.

Na temelju prispjelih pisanih prijedloga, sastavit će se kandidacijske liste za svako tijelo i to prema abecednom redu prezimena svih kandidata.

U slučaju više kandidata za članove tijela Bratovštine izabranima se smatraju  predloženi članovi koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova Sabora, a u slučaju  da dva ili više kandidata dobiju jednaki broj glasova za njih će se ponoviti postupak glasovanja.

 

 

Članak 24.

Sabor Bratovštine:

 • utvrđuje politiku razvitka Bratovštine,
 • donosi i mijenja Statut Bratovštine,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Bratovštine,
 • bira i razrješuje Predsjednika, dopredsjednike, te članove Nadzornog odbora i Časnog suda Bratovštine,
 • bira i razrješuje članove Viteškog vijeća na prijedlog Predsjednika Bratovštine,
 • imenuje i razrješuje likvidatora Bratovštine,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Bratovštine,
 • daje smjernice za rad Bratovštine,
 • odlučuje o prestanku rada Bratovštine,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom o udrugama ili Statutom.

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 25.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Bratovštine.

Predsjednika Bratovštine bira Sabor Bratovštine na mandat od četiri godine.

 

Članak 26.

Predsjednik:

 • zastupa Bratovštinu,
 • saziva Sabor Bratovštine,
 • rukovodi radom Sabora Bratovštine i Viteškog vijeća,
 • predlaže Saboru članove Viteškog vijeća,
 • upravlja imovinom Bratovštine,
 • podnosi izvješća o radu Bratovštine Saboru Bratovštine,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Bratovštine,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Bratovštine,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Sabora nadležnom Uredu
 • vodi brigu o materijalnom i financijskom poslovanju Bratovštine
 • predlaže Saboru dva dopredsjednika.

 

Članak 27.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Saboru Bratovštine.

Predsjednik podnosi Saboru Bratovštine godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga stariji dopredsjednik.

DOPREDSJEDNICI

 

Članak 28.

Bratovština ima dva dopredsjednika. Dopredsjednike bira Sabor Bratovštine na mandat od četiri godine. Dopredsjednici su odgovorni za svoj rad Saboru i Predsjedniku Bratovštine.

 

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 29.

Nadzorni odbor:

 • nadzire provedbu Statuta Bratovštine te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Bratovštine
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Bratovštine,
 • obavlja druge poslove za koje ga ovlasti Sabor.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, a imenuje ih Sabor na mandat od četiri godine. Ista osoba ne može biti istovremeno član Nadzornog odbora i Viteškog vijeća.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje se održavaju po potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.

Predsjednik Nadzornog odbora dužan je u roku od 15 dana sazvati sjednicu Nadzornog odbora na zahtjev Sabora, Predsjednika Bratovštine, Viteškog vijeća ili dva člana Nazornog odbora.

Nadzorni odbor podnosi izvješće o svome radu Saboru i Predsjedniku Bratovštine

 

VITEŠKO VIJEĆE

 

Članak 30.

Viteško vijeće:

 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statut koji se podnosi Saboru na razmatranje i usvajanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planova rada,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provodi odluke Sabora Bratovštine,
 • donosi odluke o isključenju člana iz Bratovštine,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Bratovštine.

 

Viteško vijeće je djelatno tijelo Sabora koje bira Sabor na prijedlog Predsjednika Bratovštine, a na mandat od četiri godine.

Viteško vijeće ima jedanaest članova kojeg čine predsjednik, počasni predsjednik, dva dopredsjednika, uz sedam članova koji se, na prijedlog predsjednika Bratovštine biraju iz redova Bratovštine na mandatno razdoblje od četiri godine.

Viteško vijeće donosi odluke većinom glasova javnim glasovanjem svojih članova.

 

 

 

Članak 31.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Bratovštine Sabor ili Predsjednik mogu osnovati stalna i povremena povjerenstva ili druga radna tijela.

Sve ostale aktivnosti Bratovštine koje nisu uređena ovim Statutom uredit će se posebnim aktima Bratovštine donesenim na Viteškom vijeću, a koje mora verificirati Sabor na prvom slijedećem sazivu.

Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnog tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

 

ČASNI SUD

Članak 32.

Časni sud ima tri člana koje bira Sabor na mandatno razdoblje od četiri godine.

Izabrani članovi Časnog suda na prvoj sjednici nakon izbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Časnog suda.

 

 

V.

 

DUŽNOSNICI BRATOVŠTINE

POSLOVNI TAJNIK

 

Članak 33.

Poslovnog tajnika Bratovštine imenuje Predsjednik na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-financijskih poslova u Bratovštini.

Poslovni tajnik je za svoj  rad  odgovoran Predsjedniku Bratovštine.

 1.  

 

POČASNI PREDSJEDNIK

 

Članak 34.

Počasnim Predsjednikom može postati onaj član Bratovštine koji je obavljao funkciju predsjednika i postigao znakovite rezultate u promociji Bratovštine.

Počasnog predsjednika predlaže Viteško vijeće a potvrđuje Sabor.

VII.

 

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 35.

Imovinu Bratovštine čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

Članak 36.

Bratovština stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz proračuna,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 37.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Bratovštine podnosi Saboru na razmatranje i prihvaćanje.

VIII.

 

PRESTANAK POSTOJANJA BRATOVŠTINE I LIKVIDACIJA

 

Članak 38.

Bratovština prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Bratovštine preostala imovina će posebnom odlukom Sabora pripasti ustanovi sličnih ciljeva i načela koje je promovirala Bratovština.

Financijska sredstva mogu biti dodijeljena u karitativne svrhe, a eventualna proračunska sredstva se vraćaju u proračun.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Sabora, isti donosi odluku o prestanku postojanja Bratovštine dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Sabora Bratovštine.

 

Članak 39.

U slučaju prestanka postojanja Bratovštine provodi se postupak likvidacije.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijelima Bratovštine, a imenovani likvidator provodi postupak likvidacije u roku i na način propisan zakonom.

 

IX.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 40.

Statut Bratovštine, kao i njegove izmjene ili dopune, donosi Sabor natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Sabora Bratovštine nakon provedene rasprave.

 

Članak 41.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Sabor Bratovštine.

Tumačenje drugih akata Bratovštine daje Predsjednik Bratovštine.

 

Članak 42.

Ovaj Statut stupa na snagu po njegovu usvajanju na Saboru Bratovštine, a primjenjuje se prvog dana po potvrdi od nadležnog upravnog tijela.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Bratovštine hrvatskih vinskih vitezova usvojen na sjednici Sabora 18.04.2015.

 

 

BRATOVŠTINA HRVATSKIH VINSKIH VITEZOVA

Predsjednik

                                                                  vitez Ivo Delonga